JACHTY

Ser­decz­nie zapra­szamy na pokłady naszych jach­tów. Ofe­ru­jemy bez­pieczne i nowo­cze­sne jed­nostki, posia­da­jące bogate wypo­sa­że­nie, które powinno zaspo­koić nawet naj­bar­dziej wyma­ga­ją­cych żegla­rzy. Więk­szość naszych jed­no­stek to nowe, świeże, kom­for­towe i dobrze wypo­sa­żone jachty,  nie spra­wia­jące trud­no­ści w obsłu­dze. Wszyst­kie nasze jachty posia­dają pełen pakiet ubez­pie­cze­nia: OC, jacht Casco, kra­dzież sil­nika, NW załogi, są pro­fe­sjo­nal­nie przy­go­to­wane, a nasi przed­sta­wi­ciele zapew­nią potrzebną pomoc w każ­dej chwili trwa­nia rejsu.

Ofe­ru­jemy:

wybór nowych jach­tów żaglo­wych

wysoki stan­dard wyposażenia

Ubez­pie­cze­nie i serwis:

 • Jachty są ubez­pie­czone w zakre­sie: CASCO, OC, NNW, kra­dzież sil­nika,.
 • Pod­czas trwa­nia rejsu zapew­niamy ser­wis i naprawę awarii.
 • Jacht wypły­wa­jący w czar­ter otrzy­muje gratis
 • Sil­nik zaburtowy
 • paliwo do sil­nika 5 l
 • napeł­niona butla gazowa
 • nała­do­wany akumulator
 • WC che­miczne 

Dodat­kowo oferujemy: 

 • Zapro­wian­to­wa­nie na jachty
 • Rezer­wu­jemy miej­sca por­towe lub restauracje
 • Opra­co­wu­jemy naj­cie­kaw­sze trasy

Pro­ce­dura rezerwacji:

 • Rezer­wa­cji jachtu można doko­nać za pomocą, tele­fo­nicz­nie lub mailowo.
 • Po doko­na­nej rezer­wa­cji zosta­nie spo­rzą­dzona umowa czar­teru, którą wysy­łamy mailem.
 • Po akcep­ta­cji należy ją pod­pi­sać oraz ode­słać mailem lub pocztą.
 • Po pod­pi­sa­niu umowy należy wpła­cić zaliczkę  :
  – 30% po pod­pi­sa­niu
  – 70%  przed czar­te­rem lub w por­cie (do uzgodnienia)

Zobacz cennik